W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Kapelińska. Kontakt: kapelinska@przemystka.pl, tel. 695 897 387. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce odpowiada Agnieszka Kapelińska, kapelinska@przemystka.pl, tel.695 897 387.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły

Do budynku prowadzą cztery wejścia 1, 2, 3 i 4. Dla gości przeznaczone jest wejście 1, które prowadzi do sekretariatu, wejście 4 zamknięte dla uczniów i gości. Wejście 1 umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym. Dla osób przemieszczających się na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku, sala gimnastyczna. Wejście do sekretariatu szkoły nie ma progu. Na tej kondygnacji znajduje się łazienka częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne, są niedostępne dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych;
na terenie szkoły jest parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych;
do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru;
w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
szkoła nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Budynek zajęć praktycznych

Do budynku prowadzi jedno wejście, które nie posiada podjazdu dla osób przemieszczających się na wózkach;
do budynku zajęć praktycznych szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru;
w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących szkoła nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Budynek internatu

Do budynku prowadzi jedno otwarte dla gości i uczniów wejście, które nie posiada podjazdu dla osób przemieszczających się na wózkach;
piętra, na których znajdują się sale lekcyjne, są niedostępne dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Szkoła nie dysponuje w tym budynku platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych;
do budynku internatu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru;
w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
szkoła nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak